3 Mart 2012 Cumartesi

17. Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet

Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün

1          Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
            ‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet

2          ‘Âşıklarun gönli gözi ma'şûkın isteyü gider
            Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ'at

3          Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu içün
            Ol ikiden fârig olur neye benzer bu işâret

4          Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerek
            İşi güci dost olıcak cümle işden olur âzât

5          Anun gibi ma'şûkanun haberini kim getürür
            Cebrâîl-i mürsel sıgmaz anda olıcak münâcât

6          Sorı hisâb olmayısar dünyâ âhiret koyana
            Münker ü Nekir ne sorar terk olıcak cümle murâd

7          Havf ü recâ nice gelür varlık yokluk bıragana
            İlm ü ‘amel sıgmaz anda ne terâzû ne hod sırat

8          Ol kıyâmet bâzârında her bir kula baş kayısı
            Yûnus sen ‘âşıklarıla hîç görmeyesin kıyâmet

F. 64b, T. 6b, NO. 184b, YE. 24a, K. 77b, Rt. 35, A. 3, M.12.

1          Din ve millet sorarsan aşıklara din ne gerek
            Aşık kişi harap olur aşık bilmez din diyanet

2          Aşıkların gönlü gözü aşık olduğunu isteyip gider
            Ayrı surette ne kalır kim yapar ibadet ve itaat

3          Cennet için ibadet eden din tutmayan Cehennem için
            O ikiden vazgeçmiş olur neye benzer bu işaret

4          Her kim dost severse dosttan yana gitmek gerek
            İşi gücü dost olacak cümle işten olur azat

5          Onun gibi sevileninin haberini kim getirir
            Cebrail ve Peygamber sığmaz ona olacak yakarış

6          Soru hesap olmayasa dünya ahiret koyana
            Münker ve Nekir ne sorar terk olacak cümle murat

7          Korku ve dilek ne gelir varlık yokluk bırakana
            İlim ve amel sığmaz onda ne terazi ne sırat (köprüsü)

8          O kıyamet pazarında her bir kula baş kaygısı
            Yunus sen aşıklarla hiç görmeyesin kıyamet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder